9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya 41. Sayfa Cevapları

9. Sınıf Kimya Cevapları Sonuç Yayınları9. Sınıf Kimya Cevapları Sonuç Yayınları 41. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.  ve daha fazla Sayfa  Cevapları 

9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya 41. Sayfa Cevapları 


C. Aşağıdaki
soruları cevaplayınız.

1. Simyayı
ve kimyayı birbirinden ayıran özellikler nelerdir?
Cevap:  Simya ve kimya aynı ya da
ortak özelliklere sahip olarak görünse de temelde birbirinden ayrılan ama
birbirine katkısı olan iki alan olarak bilinmektedir. Kimya, bir bilimdir fakat
simyadan bilim olarak bahsetmek mümkün değildir. Simyayı ve kimyayı ayıran özellikler
bulunmaktadır. Simya, kimyanın ilerlemesini sağlamıştır.
Simyayı ve
Kimyayı ayıran özellikler şu şekildedir:
– Simyada
deneme-yanılma yolu vardır.
– Kimyada
deneysel yollar vardır.
– Simya
ölümsüzlük iksiri ile uğraşır.
– Kimya
doğada var olan şeylerle uğraşır.
– Simya bir
bilim değildir.
– Kimya bir
bilim dalıdır.
– Simya her
elementten altın yapmaya çalışır.
– Kimya
bütün elementleri yakından inceler.

2. Simyadaki
çalışmaların modern kimyaya sağladığı katkılar nelerdir?
Cevap:  Simyanın temelinde
elementlerin altına çevrilmesini arzulayan bir amaç vardır. Bu amaca bağlı
olarak yapılan her çalışmada farklı elementlerin elde edilmesi de mümkün
olmuştur. Farklı elementlerin bulunmasıyla her seferinde elementlerin altına
çevrilmesi daha da zorlaşmaya başlamıştır. Simya geçmişte hemen herkesin
uğraştığı ve sonradan insanların ilerlemeye başlayarak kimya bilimine çevrilen
bir alan olmuştur.Altına çevrilmek istenen her element farklı elementlerin
ortaya çıkmasına neden oldukça kimya bilimi  de gelişmeye başlamıştır.
 Her
maddenin kendine özgü davranışlarının ve etkileşimlerinin olması simyanın
kimyaya sağladığı en önemli katkılardan biridir. Böylece kimya da sürekli
gelişme içinde yeniliklere açık bir bilim haline gelmiştir.

3. Simyadan
kimyaya geçiş sürecine katkı sağlayan bilim insanları kimlerdir? Bu bilim
insanları hangi katkıları sağlamıştır?
Cevap: Kimya biliminden önce, maddelerin
iç yapısını ve çevreyle olan ilişkisini insanlar incelemeye başlamıştı. bunun
için çeşitli düşünce deneyleri ve araştırmalar yapan insanlar zamanla birçok
maddeyle tanıştı ve bitkisel ya da hayvansal olarak birçok maddeyle deneyler
yaptılar.Simya işte böyle bir ortamda doğarak birçok bilim insanının alt
yapısını ya da temel bilgilerini oluşturdu. Kimyanın doğuşu da bundan sonra
gerçekleşti. Lavoisier, Dalton, Boyle gibi isimler simyadan
kimyaya geçiş yapan ve bilimsel çalışmalarını böylece sürdürmeyi başaran
isimler olmuştur. Dünya genelinde doğuda ve batıda birçok bilim insanı bu
şekilde kimyaya geçiş yapmıştır.

4. Kimya
disiplinleri nelerdir? Bu disiplinlerin çalışma alanlarını açıklayınız.
Cevap:Kimya, maddeyi ve maddenin çevreyle
olan etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Kimya birçok bilim dalıyla çalışır
ve birçok bilim dallarına da ayrılır. Kimyanın oluşturduğu disiplinlerin her
biri farklı bilim dallarına da hizmet eder. Kimya birçok disiplinin bir araya
gelmesinden de oluşur.
Kimya
disiplinleri ve çalışma alanları şu şekildedir:
– Analitik
Kimya: 
Kimya
verilerinin nicelik ve nitelik olarak ortaya konması, değerlendirilmesi,
araştırılması ve incelenmesi için ölçümlerin ve deneylerin yapıldığı bir kimya
koludur. Tıp, uzay, astronomi, adli tıp gibi alanlarda etkili olmaktadır.

Biyokimya: 
Canlı
organizmaların çevreyle olan etkileşiminde gerçekleşen tepkimelerin
incelenmesinde ve ölçülmesinde çalışan bir kimya koludur. Tıp, botanik,
biyoloji gibi alanlarda etkili olmaktadır.
– Anorganik
Kimya: 
Karbon ve
hidrojen dışı elementlerin ve moleküllerin incelenmesinde işe yarar. Sanayi ve
endüstri alanlarında etkilidir.
– Organik
Kimya: 
Karbon
kimyası olarak bilinir. Petrol ve türevleri üzerinde üretim ve işlem yapan her
sektörde yardımcı olarak etkilidir.

Fiziko-Kimya: 
Kimyasal
sistemlerin enerji ve dinamiklerini inceleyen ve ortaya koyan bir alan olarak
mühendislik ve inşaat alanlarında etkili olmaktadır.
– Nükleer
Kimya: 
Atom altı
parçacıkların elde edilmesinde etkili olur. Enerji üretiminde gerekli
sistemlerin kurulmasında kullanılır. Böylece enerji üretme ihtiyacını karşılar.

5. Kimya
alanı ile ilgili meslekler nelerdir? Bu mesleklerde çalışacak kişilerin mesleki
açıdan özelliklerini açıklayınız.
Cevap: Kimya, maddenin iç yapısını ve
maddenin doğayla olan etkileşimi incelemektedir. Kimya bir bilim dalı olarak
birçok bilim dalından yararlanmakta ve birçok alt dallara da ayrılmaktadır.
Böylece geniş çalışma alanlarına ve meslek gruplarına da hitap
etmektedir.Kimya, çok geniş bir alana hitap eder. Bu da çeşitli meslek
gruplarının oluşmasına ve çalışma alanlarının belirlenmesine yol açar. Bilim,
sanayi, teknoloji, eğitim, ulaşım, iletişim, kalkınma 
gibi alanlarda
kimya biliminden yararlanmak mümkündür. Bu alanlarda çeşitli iş kollarında
çalışan kişilerin mesleki kazanımlar elde ederek özellikler kazanırlar.
Kimya
alanıyla ilgili meslekler, öğretmenlik, mühendislik, müteahhitlik,
doktorluk, hemşirelik 
gibi mesleklerdir. Bu mesleklerde çalışan
kişilerin madde ve maddenin çevreyle olan ilişkisini bilmesi gerekir. Her
maddeyi adından, sembolünden ya da formülünden tanıması gerekir.
Bu kişilerin
dikkatli, azimli, sabırlı, ölçülü, hassas olarak çalışması gerekir. Kimyada en
ufak hatalar bile daha vahim sonuçların oluşmasında etkili olabilir. Bu nedenle
kimya ve kimyaya yakın alanlarda çalışan kişilerin özellikle dikkat etmesi
gerekir. Kimya alanı çok geniş bir alandır bu nedenle çok fazla meslek
gruplarına hitap etmekte ve çok fazla alanda kendini göstermektedir.

6. Kimyanın
çalışma konuları nelerdir?
Cevap:  Kimya, bir bilimdir. Kimya,
maddenin iç yapısı ve maddenin çevreyle olan ilişkisini açıklayan ve anlamlandıran
bilimdir. Kimya, hayatımızın her alanında bulunan bir bilimdir. Özellikle
evimizde bile kimya işleri ile ilgilenebiliriz. Kimya, mutfakta ve temizlik
yaparken önümüze çıkar.Kimyanın çalışma konuları bellidir. Kimya, maddeler ve
madde keşifleri üzerinde çalışır. Kimya, organik kimya, çevre kimyası,
analitik kimya, biyokimya, fiziko-kimya, foto-kimyası, gıda kimyası 
şeklindedir.
Kimyanın çalışma alanı oldukça geniştir. Gün geçtikçe de artmaktadır. Kimya
hayatımızın içindedir.
Akademik
kimya çalışmaları düşünce deneylerinden çok, gerçek deneyler üzerinde
yapılmakta ve geniş laboratuvar imkanları da kullanılmaya devam etmektedir.

7. Kimyanın
sembolik dilinin kimya bilimi açısında önemini açıklayınız.
Cevap:  Kimya, maddenin iç yapısını
ve maddelerin çevre ve diğer maddelerle olan ilişkisini açıklamaktadır.
Kimyanın dilinde sembolik bir ifade etme tarzı bulunmaktadır. Bu kimyayı daha
anlaşılır ve kolay kılmaktadır. Kimya dili, zaman içinde oluşan ve herkesin
anlayabileceği tarzda geliştirilmiştir.Kimyanın sembolik bir dili
bulunmaktadır. Bu sembolik dil, kimyanın zaman içinde kendi dilini
oluşturmuş ve anlaşılmasını ve işlem yapılabilmesini de kolaylaştırmıştır.
Maddeleri tanımak ve başka maddelerle etkileşime sokup yeni maddeler bulmak ve
madde davranışlarını analiz etmek böylece daha kolay olmuştur.
Kimya,
hayatımızın her alanında olan temizlik, yiyecek, içecek gibi muhtaç olduğumuz
alanlarda da yer alan ve yakından ilişki kurduğumuz bir bilimdir.

8. Kimyasal
bir maddenin bulunduğu cam kap üzerindeki şekilde ünlem işareti olduğu
görülmektedir. Bu şeklin anlamı nedir? Kimyasal madde hangi özelliklere
sahiptir?
Cevap:  Kimyasal maddelerin çoğu
doğrudan temas haline geçildiğinde insana deri yoluyla, solunum yoluyla zarar
verebilir. Bu nedenle özellikle laboratuvarlarda kimyasal maddeler, özel
kaplarda bulunmaktadır. Bu kapların özellikleri bakımından dayanıklı olması söz
konusudur.Cam bir kapta bulunan kimyasal madde için üzerinde ünlem işareti
varsa bu kimyasal maddenin zararlı olduğu uyarısının yapıldığı ve dikkatli
olunması gerektiğini söyleyen bir işarettir. Bu nedenle kimyasal madde
temasında veya kullanımında özellikle tedbir almak ve ona göre o kimyasalı
kullanmak da gerekir.

Aşağıdaki
eşleştirmeleri yapınız.
a) Aşağıda
verilen element adlarını element sembolleri ile eşleştiniz.
Potasyum (K)
Kurşun (Pb)
Kalsiyum (Ca)
Cıva (Hg)

b) Aşağıda
verilen sistematik bileşik adlarını bileşik formülleri ile eşleştiriniz.
Sülfürik
asit (H2SO4)
Sodyum hidroksit (NaOH)
Hidroklorik asit (HCI)
Kalsiyum karbonat ( CaCO3)

Aşağıda
verilen tanımları kavramlarla eşleştiriniz.
1. Metalleri
altına dönüştürecek bir taş ve ölümsüzlük sağlayacak bir iksir bulma gibi
uğraşlardır.
2. Farklı iki ya da daha fazla element atomlarının, belirli oranlarda bir araya
gelerek kimyasal etkileşimlerle oluşturdukları saf maddelerdir.
3. Maddeyi ve onun uğrayabileceği değişimleri inceleyen bilim dalıdır.
4. Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve hayatın devamı boyunca canlının
içinde meydana gelen kimyasal olayları inceler.
5. Suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin çökelmelerini sağlamak üzere
uygulanan işlemdir.

a. Biyokimya (3)
b. Kimya (4)
c. Arıtma (5)
ç. Simya (1)
d. Bileşik (2)9.SINIF KİMYA DERSİ SONUÇ YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 236. 239. 240. 242. 243. 246. 247. 249. 250. 251. 255. 256. 257. 258. 259. 262. 263. 266. 267. 268. 269. 272. 273. 276. 277. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. Sayfa  Cevapları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir