10. Sınıf Tarih İlke Yayınları 56. 58. 59. 60. 61. 62. 63 Sayfa Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İlke Yayınları 56. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Sayfa 2. Ünite Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Cevapları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


10. Sınıf Tarih İlke Yayınları 56. 58. 59. 60. 61. 62. 63 Sayfa Cevapları 

RUMELİDE GENİŞLEME


10.
Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı


Osmanlı Devleti’nin kısa sürede Rumeli’de hâkimiyet
kurmasında hangi faktörler etkili olmuş olabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Osmanlıların
kısa sürede büyük bir devlet haline gelmesinde etkili olan faktörler şunlardır:
Coğrafi konum: Osmanlı Devleti Bizans sınırında
kurulmuştu. Bizans ile yaptığı savaşlar gaza (din uğruna yapılan savaş)
niteliğinde olduğundan Anadolu’daki diğer Türk boylan tarafından
desteklenmiştir. Ayrıca Osmanlıların kurulduğu yer ekonomik bakımdan canlı bir
bölgeydi.
Bizans’ın gücünü kaybetmesi: Osmanlı Devleti
kurulduğu sırada Bizans başkentinde sürekli taht kavgaları yaşanıyordu. Tekfur
adı verilen valiler merkezi dinlemiyorlar, birbirleri ile çatışıyorlar,
yönetimleri altındaki halka baskı yapıyorlar ve ağır vergiler altında
eziyorlardı. Bu durum Osmanlıların Bizans yönünde kolayca ilerlemelerini
sağlamıştır.
Osmanlı’nın Anadolu Türk Beylikleri ile iyi ilişkiler
kurmaları: Anadolu Türk beylikleri, Selçukluların yerini almak için
sürekli çatışıyorlardı. Osmanlılar bu mücadelelerin dışında kalmaya ve Türk
beylikleriyle iyi ilişkiler kurmaya özen göstermişlerdir. Bu durum Osmanlıların
Bizans’a karşı daha rahat hareket etmesini sağlamıştır.
Padişahların iyi yetişmesi: Osmanlılar
şehzadeleri deneyimli devlet adamlarının gözetiminde sancaklara vali olarak
atanmışlardır. Bu durum tahta geçecek kişinin; halkı tanımasını, yönetim ve
askerlik gibi konularda deneyim kazanmasını sağlamıştır.
Hoşgörülü ve adaletli bir yönetimin olması: Osmanlılar
fethettikleri yerlerdeki halka baskı yapmamışlar, kültürlerini korumalarına,
dini inançlarını sürdürmelerine ve ibadetlerini özgürce yapmalarına izin
vermişlerdir. Bu nedenle Bizanslı ve Balkanlı beylerin baskıcı yönetiminden
bıkmış olan halk Osmanlı yönetimini kolayca benimsemiştir.
Rumeli’de yapılan fetihlerin Osmanlı Devleti’ne
kazanımları neler olmuştur? Açıklayınız
CevapRumeli’ye geçiş sırasında Bizans İmparatoru Kantakuzen Orhan Bey’in yardımı
sonucunda tahtını koruyabilmiştir. Bu yardım karşılığında 1353’te Çimpe
Kalesi’nin hediye edilmesiyle Rumeli’ye ilk kez geçilmiştir. Daha sonra
Gelibolu Yarımadası, Çorlu, Bolayır, Tekirdağ ve Malkara ele geçirilmiştir. Bu
fetihlerin ardından Türkmenler Rumeli’ye yerleştirilerek nüfus ve iskan
politikası izlemeye başlamıştır. Bu uygulama ile Osmanlı Devleti; Fethedilen
yeri Türkleştirmeyi  Fethedilen yerlerin elde tutulmasını ve savunulmasını
sağlamayı amaçlamıştır. Devlet Teşkilatırılması;  Divan teşkilâtı
kuruldu  Vezirlik makamı oluşturuldu.   Yaya-musellem adıyla ilk
daimi ordular kuruldu.  İznik’te ilk medrese açıldı.  İlk kez Kadı ve
Subaşı tayinleri yapıldı.  İlk darphane kuruldu (ilk gümüş para
basıldı)  İlk tersane kuruldu (Karamürsel’de)

10.
Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı


Osmanlı Devleti’nin Rumeli ve Balkanlarda hâkimiyet
kurmasındaki etkenlerden biri de istimâlet politikasıdır (Görsel 2.7). Bu
konuyla ilgili aşağıdaki alıntı metni okuyarak değerlendiriniz.
Cevap:

10.
Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

2. OsmanlIlar fethedilen bölgelerdeki halka zarar
vermediler. İstimâlet anlayışı ile hepsinin gönlünü aldılar. OsmanlI’nın
adaleti sayesinde huzur ve güvenlik içinde yaşadılar.
Osmanlı Beyliği’nin, inşasından bir buçuk asır sonra dünya devleti gücüne
erişmesinde ve uzun ömürlü oluşunda etkili olan unsurların en önemlilerinin
adalet, insaf, hoşgörü ve istimâlet kavramları olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Osmanlı padişahlarının, devletin kuruluşundan itibaren yönetim siyasetlerini bu
dört temel ilkeye dayandırdıkları anlaşılmaktadır. Osmanlı toplumunda bu
kavramlardan hoşgörü, en azından beş buçuk yüzyıl boyunca geçici bir his olarak
kalmamış, aksine devlet ve toplum hayatının bir gerçeği olarak kabul edilmiştir.
Çeşitli din, dil, milliyet ve kültüre mensup zümrelerden meydana gelen Osmanlı
toplumu, hiçbir ayrım yapılmaksızın eşitlikçi bir anlayışla huzur ve barış
içerisinde yönetilmeye çalışılmıştır. Dinler arası çatışmayı ve hoşnutsuzluğu
körükleyecek haksız bir uygulama söz konusu olmamıştır. Çeşitli dinî grupların
19. yüzyıla kadar Osmanlı yönetimine karşı herhangi bir başkaldırı hareketinin
olmayışı, devlet yönetiminde söz konusu kavramların uygulandığının en önemli
göstergesidir.

İstimâlet anlayışının Osmanlı Devleti’ne ne gibi
kazanımları olmuştur? Açıklayınız.
Cevap Osmanlı Devleti fethettiği bölgedeki halkın geleneklerine,
inançlarına, yaşayış tarzına müdahale etmemiştir. Hatta halkın can ve mal
güvenliklerinden, hayatlarını normal akışında sürdürmelerinden kendisini
sorumlu tutmuş ve onları koruma altına almıştır.
– Osmanlı Devleti hakimiyeti altındaki milletlerin
milli kimliklerine dokunmamış, asimilasyon ve soykırım uygulamamıştır. Osmanlı
hakimiyetinde yaşamış olan Bulgar, Sırp, Boşnak, Romen milletleri, tüm milli
unsurlarıyla bugün yaşıyorsa, bunda Osmanlı Devleti’nin farklı kültürlere
saygısının payı büyüktür. Osmanlı Devleti’nin farklı din ve milletten olan
toplulukları büyük bir hoşgörü ile yönetmeye başladığı 14. yüzyıldan neredeyse
iki asır geçmesine rağmen Avrupa’da hala böyle bir hoşgörü ortamı yoktu. 15.
Yüzyılın sonlarında siyasi birliğini kuran Katolik İspanya, halkından Yahudi ve
Müslüman olanların ya zorla din değiştirmesini, ya göç etmesini istemiştir.
Buna uymayanlar öldürülmüştür. Bu Müslüman ve Yahudi’ler nereye sığınmış
olabilir acaba? Elbette devrin en hoşgörülü devletine. Yani Osmanlı Devleti’ne.


10.
Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı


AKINCILAR
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu
yendik. Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle.
Şimşek gibi, bir semte atıldık yedi koldan, Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği
yoldan.
Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla…

Şiire göre akıncıların özellikleri hakkında neler
söyleyebilirsiniz? Belirtiniz.
Cevap: Çok güçlüdürler.
Vatan aşkıyla doludurlar. Ak tolgalı Beyleri vardır. Kafileler halinde
ilerlemektedirler. İyi at binmektedirler. 

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda hâkimiyet kurmasında
akıncıların ne gibi katkıları olmuştur? Açıklayınız.
Cevap:  Osmanlı devletinin kuruluşundan,16.y.y.ın sonlarına kadar Akıncılar Rumeli ve Avrupa‘daki fetihlerde çok
büyük rol oynamış, uç beyliklerinin kısa sürede devlet,sonrasında bir
imparatorluk haline gelmesinde büyük katkıları olmuştur.
Osmanlı’nın ilk yıllarında sınır boylarında gaza
amacıyla saldırılar düzenleyen “Gaziler” zamanla akıncılara dönüştü.
Akıncılığın temelinin Osman Gazi döneminde, Köse Mihal tarafından atıldığı
söylenir. İlk zamanlar akıncı beylerinin çoğu, Osman Gazinin yoldaşlarının iken
zamanla akıncılık bir sistem halini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun
özellikle Avrupa’daki fetihlerinde büyük öneme sahip olmuşlardır.


10.
Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerlemesinde ve bu
topraklarda kalıcı hâkimiyet kurmasında iskân politikasının büyük rolü vardır.
Bu konu ile ilgili aşağıdaki alıntı metni okuyarak değerlendiriniz.
Cevap: Başıboş
göçebeler, ya da bir köyün ve kasabanın sorunlu halkı, imparatorluğun uzak bir
bölgesine kaydırılırdı. Fetihlerin devam ettiği ilk yıllarda Osmanlılar,
Anadolu’nun her tarafından akın akın kendi topraklarına gelen Müslüman Türk
halkın, Balkanlar’a gönüllü göçünü sürekli teşvik etmiştir. Nüfus fazlasını
yerleştirme amacının yanı sıra, askeri ve mali şartlar da, bu iskan
politikasını zorunlu kılıyordu. Bunun faydaları hem savaşta hem de barışta
görülecektir. 


10.
Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

Osmanlı orduları bu sayede kendilerinden emin bir
şekilde fetihlere devam etti. Böylece batıya doğru yapılan seferler sırasında
geride kalan bölgeler güvence altına alındı. Ayrıca buralara yerleştirilen
Türkler sayesinde imar faaliyetleri yapılarak cami, yol, köprü, medrese, çeşme
ve hastanelerle bölgeye Türk İslam kimliği kazandırıldı.
Osmanlı Devleti, Rumeli’de uyguladığı iskân siyasetinde bazı kurallara dikkat
etti. Göçmenlerin, yeni yerleşim bölgelerine yakın yerlerden olmasına çalışıldı.
Böylece uzun yol eziyeti ve iklim farklılıklarının etkisi en aza indirildi.
Ayrıca Anadolu’da aralarında husumet ve anlaşmazlık bulunan ailelerden bir
kısmı Rumeli’ye göç ettirilerek ülkede sosyal düzen ve huzur sağlanmaya
çalışıldı.

Metinden hareketle iskân politikasının amacını,
yöntemini ve sonuçlarını ilgili kutucuklara yazınız.
Amacı: Emin bir
şekilde fetihlere devam etmek. Türkler sayesinde imar faaliyetleri
yapılarak cami, yol, köprü, medrese, çeşme ve hastanelerle bölgeye Türk İslam
kimliği kazandırmak.
Yöntemi: Göçmenlerin, yeni yerleşim bölgelerine yakın yerlerden olmasına çalışıldı.
Böylece uzun yol eziyeti ve iklim farklılıklarının etkisi en aza indirildi
Sonuçlar: Anadolu’da aralarında husumet ve anlaşmazlık bulunan ailelerden bir kısmı 
Rumeli’ye göç ettirilerek ülkede sosyal düzen ve huzur sağlanmaya
çalışıldı. buralara yerleştirilen Türkler sayesinde imar faaliyetleri
yapılarak cami, yol, köprü, medrese, çeşme ve hastanelerle bölgeye Türk İslam
kimliği kazandırıldı.

10.
Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

Devleti’nin kısa sürede Rumeli ve Balkanlarda
hâkimiyet kurmasında etkili olan bazı faktörler aşağıda verilmiştir. Verilen
örnekten hareketle siz de diğer faktörleri açıklayınız.

Osmanlı Devleti’nin Rumeli ve Balkanlarda Hakimiyet
Kurmasında Etkili Olan Faktörler
Cevap:
Akıncı ve Uç Beylerinin Desteği:
Şeyh ve Dervişlerin Rolü:
İstimâlet Politikası:
İskân Politikası:
Balkanların Siyasi ve Sosyal Durumu:
Bizans’ın Siyasi Durumu
Bizans bu dönemde gerek siyasi, gerekse ekonomik yönden zayıf durumdaydı. Taht
kavgaları yüzünden merkezî otoritesi zayıflamış durumdaydı.
Anadolu’nun Durumu
Diğer Beylikler Tarafından Rahatsız Edilmemeleri
Doğudan Gelen Yoğun Türkmen Göçleri
Takip Edilen Mükemmel Politika

10.SINIF TARİH DERSİ İLKE YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir